Đại lý bơm marzocchi pumps vietnam distributor

Ngày đăng: 7/26/2023 9:49:25 AM - Công nghiệp, xây dựng - Toàn Quốc - 22
Chi tiết [Mã tin: 4781358] - Cập nhật: 24 phút trước

 

link


Đại lý Bơm Marzocchi 

Công Ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Bơm Marzocchi -Marzocchi pumps Vietnam distributor 

Marzocchi Pompe là một Công ty đã phát triển quy mô và phạm vi sản phẩm của mình trong nhiều năm và hiện là một trong những nhà sản xuất động cơ và máy bơm bánh răng ngoài lớn nhất và đáng tin cậy nhất.

Dòng sản phẩm Marzocchi Pompe, cũng nhờ vào sự chuyên môn hóa sản phẩm mạnh mẽ, dòng sản phẩm Marzocchi Pompe là một trong những dòng sản phẩm lớn nhất hiện có trên thị trường và có thể đáp ứng nhu cầu và nhu cầu của bất kỳ loại Khách hàng nào.

Model : Bơm Marzocchi 

Marzocchi ELI2-D-7.0

Marzocchi ELI2-D-8.2

Marzocchi ELI2-D-9.6

Marzocchi ELI2-D-11.4

Marzocchi ELI2-D-14.0

Marzocchi ELI2-D-16.1

Marzocchi ELI2-D-17.8

Marzocchi ELI2-D-21.0

Marzocchi ELI2-D-23.7

Marzocchi ELI2-D-25.7

Marzocchi ELI2-D-28.0

Marzocchi ELI2-D-35.0

Marzocchi ELI2A-D-7.0

Marzocchi ELI2A-D-8.2

Marzocchi ELI2A-D-9.6

Marzocchi ELI2A-D-11.4

Marzocchi ELI2A-D-14.0

Marzocchi ELI2A-D-16.1

Marzocchi ELI2A-D-17.8

Marzocchi ELI2A-D-21.0

Marzocchi ELI2A-D-23.7

Marzocchi ELI2A-D-25.7

Marzocchi ELI2A-D-28.0

Marzocchi ELI2A-D-35.0

Marzocchi ELI2BK1-D-7.0

Marzocchi ELI2BK1-D-8.2

Marzocchi ELI2BK1-D-9.6

Marzocchi ELI2BK1-D-11.4

Marzocchi ELI2BK1-D-14.0

Marzocchi ELI2BK1-D-16.1

Marzocchi ELI2BK1-D-17.8

Marzocchi ELI2BK1-D-21.0

Marzocchi ELI2BK1-D-23.7

Marzocchi ELI2BK1-D-25.7

Marzocchi ELI2BK1-D-28.0

Marzocchi ELI2BK1-D-35.0

Marzocchi ELI2BK2-D-7.0

Marzocchi ELI2BK2-D-8.2

Marzocchi ELI2BK2-D-9.6

Marzocchi ELI2BK2-D-11.4

Marzocchi ELI2BK2-D-14.0

Marzocchi ELI2BK2-D-16.1

Marzocchi ELI2BK2-D-17.8

Marzocchi ELI2BK2-D-21.0

Marzocchi ELI2BK2-D-23.7

Marzocchi ELI2BK2-D-25.7

Marzocchi ELI2BK2-D-28.0

Marzocchi ELI2BK2-D-35.0

Marzocchi ELI2BK4-D-7.0

Marzocchi ELI2BK4-D-8.2

Marzocchi ELI2BK4-D-9.6

Marzocchi ELI2BK4-D-11.4

Marzocchi ELI2BK4-D-14.0

Marzocchi ELI2BK4-D-16.1

Marzocchi ELI2BK4-D-17.8

Marzocchi ELI2BK4-D-21.0

Marzocchi ELI2BK4-D-23.7

Marzocchi ELI2BK4-D-25.7

Marzocchi ELI2BK4-D-28.0

Marzocchi ELI2BK4-D-35.0

Marzocchi ELI2BK7-D-7.0

Marzocchi ELI2BK7-D-8.2

Marzocchi ELI2BK7-D-9.6

Marzocchi ELI2BK7-D-11.4

Marzocchi ELI2BK7-D-14.0

Marzocchi ELI2BK7-D-16.1

Marzocchi ELI2BK7-D-17.8

Marzocchi ELI2BK7-D-21.0

Marzocchi ELI2BK7-D-23.7

Marzocchi ELI2BK7-D-25.7

Marzocchi ELI2BK7-D-28.0

Marzocchi ELI2BK7-D-35.0

Marzocchi ELI3-D-20.4

Marzocchi ELI3-D-21.6

Marzocchi ELI3-D-26.3

Marzocchi ELI3-D-33.3

Marzocchi ELI3-D-39.1

Marzocchi ELI3-D-43.2

Marzocchi ELI3-D-52.0

Marzocchi ELI3-D-60.8

Marzocchi ELI3-D-64.3

Marzocchi ELI3-D-70.7

Marzocchi ELI3-D-78.3

Marzocchi ELI3-D-87.1

Marzocchi ELI3A-D-20.4

Marzocchi ELI3A-D-21.6

Marzocchi ELI3A-D-26.3

Marzocchi ELI3A-D-33.3

Marzocchi ELI3A-D-39.1

Marzocchi ELI3A-D-43.2

Marzocchi ELI3A-D-52.0

Marzocchi ELI3A-D-60.8

Marzocchi ELI3A-D-64.3

Marzocchi ELI3A-D-70.7

Marzocchi ELI3A-D-78.3

Marzocchi ELI3A-D-87.1

Marzocchi ELI3..20.4 / 26.3

Marzocchi ELI3..33.3 / 43.2

Marzocchi ELI3..52.0 / 64.3

Marzocchi ELI3..70.7 / 8

Marzocchi ELI3..20.4 / 26.3

Marzocchi ELI3..33.3 / 43.2

Marzocchi ELI3..52.0 / 87.1

Marzocchi ELI4AC-D-106. 3-C0-A-N

Marzocchi ELI4AC-S-199.8- S1-A-V

Marzocchi ELI4AC-D-86.5

Marzocchi ELI4AC-D-106.3

Marzocchi ELI4AC-D-127.4

Marzocchi ELI4AC-D-147.2

Marzocchi ELI4AC-D-165.9

Marzocchi ELI4AC-D-1.1

Marzocchi ELI4AC-D-199.88

Marzocchi ELI2-D-8.2-T0- D-N

Marzocchi ELI2-D-9.6-S 1-D-N

Marzocchi ELI2A-D-11.4-S 3-FA-N

Marzocchi ELI2BK1-S-14.0-T 1-D-V

Marzocchi ELI2BK7-D-16. 1-G0- D-V

Marzocchi ELI 7.0 ÷ 9.6

Marzocchi ELI 11.4÷ 35.00

Marzocchi ELI 7.0 ÷ 28.0

Marzocchi ELI 35.0

Marzocchi ELI3-D-33.3-T 0-A-N

Marzocchi ELI3A-D-43.2-S 1-A-N

Marzocchi ELI3A-D-64.3-C1-FA-V

Marzocchi ELI2BK

Marzocchi ELI2BK4

Marzocchi ELI2BK7

Marzocchi ELI1P-D-XX-T0-D-N

Marzocchi ELI1P-D-2,1

Marzocchi ELI1P-D-2,7

Marzocchi ELI1P-D-3,2

Marzocchi ELI1P-D-3,7

Marzocchi ELI1P-D-4,0

Marzocchi ELI1P-D-4,3

Marzocchi ELI1P-D-4,8

Marzocchi ELI1P-D-5,9

Marzocchi ELI1P-D-8,1

Marzocchi ELIK1P-D-XX-G0-N

Marzocchi ELIK1P-D-2,1

Marzocchi ELIK1P-D-2,7

Marzocchi ELIK1P-D-3,2

Marzocchi ELIK1P-D-3,7

Marzocchi ELIK1P-D-4,0

Marzocchi ELIK1P-D-4,3

Marzocchi ELIK1P-D-4,8

Marzocchi ELIK1P-D-5,9

Marzocchi ELIK1P-D-8,1

Marzocchi FTP2A-D-7.0

Marzocchi FTP2A-D-8.2

Marzocchi FTP2A-D-9.6

Marzocchi FTP2A-D-11.4

Marzocchi FTP2A-D-14.0

Marzocchi FTP2A-D-16.1

Marzocchi FTP2A-D-17.8

Marzocchi FTP2A-D-21.0

Marzocchi FTP2A-D-23.7

Marzocchi FTP2A-D-25.7

Marzocchi FTP2A-D-28.0

Marzocchi FTP2A-D-30.1

Marzocchi FTP2A-D-35.0

Marzocchi FTP2-D-7.0

Marzocchi FTP2-D-8.2

Marzocchi FTP2-D-9.6

Marzocchi FTP2-D-11.4

Marzocchi FTP2-D-14.0

Marzocchi FTP2-D-16.1

Marzocchi FTP2-D-17.8

Marzocchi FTP2-D-21.0

Marzocchi FTP2-D-23.7

Marzocchi FTP2-D-25.7

Marzocchi FTP2-D-28.0

Marzocchi FTP2-D-30.1

Marzocchi FTP2-D-35.0

Marzocchi FTP3-D-20.4

Marzocchi FTP3-D-21.6

Marzocchi FTP3-D-26.3

Marzocchi FTP3-D-33.3

Marzocchi FTP3-D-39.1

Marzocchi FTP3-D-43.2

Marzocchi FTP3-D-52.0

Marzocchi FTP3-D-60.8

Marzocchi FTP3-D-64.3

Marzocchi FTP3-D-70.7

Marzocchi FTP3-D-78.3

Marzocchi FTP3-D-87.1

Marzocchi FTP3A-D-20.4

Marzocchi FTP3A-D-21.6

Marzocchi FTP3A-D-26.3

Marzocchi FTP3A-D-33.3

Marzocchi FTP3A-D-39.1

Marzocchi FTP3A-D-43.2

Marzocchi FTP3A-D-52.0

Marzocchi FTP3A-D-60.8

Marzocchi FTP3A-D-64.3

Marzocchi FTP3A-D-70.7

Marzocchi FTP3A-D-78.3

Marzocchi FTP3A-D-87.1

Marzocchi K1P D 1,6 G

Marzocchi K1P D 2 G

Marzocchi K1P D 2,5 G

Marzocchi K1P D 3,3 G

Marzocchi K1P D 4,2 G

Marzocchi K1P D 5 G

Marzocchi K1P D 5,8 G

Marzocchi K1P D 6,7 G

Marzocchi K1P D 7,5 G

Marzocchi K1P D 9,2 G

Marzocchi K1P D 11,5 G

Marzocchi KL1PG

Marzocchi KL1P D 1,6 G

Marzocchi KL1P D 2 G

Marzocchi KL1P D 2,5 G

Marzocchi KL1P D 3,3 G

Marzocchi KL1P D 4,2 G

Marzocchi KL1P D 5 G

Marzocchi KL1P D 5,8 G

Marzocchi KL1P D 6,7 G

Marzocchi KL1P D 7,5 G

Marzocchi KL1P D 9,2 G

Marzocchi KL1P D 11,5 G

Marzocchi KF1PG

Marzocchi KF1P D 1,6 G

Marzocchi KF1P D 2 G

Marzocchi KF1P D 2,5 G

Marzocchi KF1P D 3,3 G

Marzocchi KF1P D 4,2 G

Marzocchi KF1P D 5 G

Marzocchi KF1P D 5,8 G

Marzocchi KF1P D 6,7 G

Marzocchi KF1P D 7,5 G

Marzocchi KF1P D 9,2 G

Marzocchi KF1P D 11,5 G

Marzocchi 1BK4

Marzocchi 1BK4 D 1,6

Marzocchi 1BK4 D 2

Marzocchi 1BK4 D 2,5

Marzocchi 1BK4 D 3,3

Marzocchi 1BK4 D 4,2

Marzocchi 1BK4 D 5

Marzocchi 1BK4 D 5,8

Marzocchi 1BK4 D 6,7

Marzocchi 1BK4 D 7,5

Marzocchi 1BK4 D 9,2

Marzocchi 1BK4 D 11,5

Marzocchi 1BK7

Marzocchi 1BK7 D 1,6

Marzocchi 1BK7 D 2

Marzocchi 1BK7 D 2,5

Marzocchi 1BK7 D 3,3

Marzocchi 1BK7 D 4,2

Marzocchi 1BK7 D 5

Marzocchi 1BK7 D 5,8

Marzocchi 1BK7 D 6,7

Marzocchi 1BK7 D 7,5

Marzocchi 1BK7 D 9,2

Marzocchi 1BK7 D 11,5

Marzocchi 1P BW

Marzocchi 1P BW 082 S

Marzocchi 1P BW 164 S

Marzocchi 1P BW 200 S

Marzocchi 1P BW 246 S

Marzocchi 1P BW 328 S

Marzocchi 1P BW 430 S

Marzocchi 1P BW 580 S

Marzocchi 1P VM DI

Marzocchi 1P D 1,6 VM DI

Marzocchi 1P D 2 VM DI

Marzocchi 1P D 2,5 VM DI

Marzocchi 1P D 4,2 VM DI

Marzocchi 1P D 5 VM DI

Marzocchi 1P D 5,8 VM DI

Marzocchi 1P D 6,7 VM DI

Marzocchi 1P D 7,5 VM DI

Marzocchi 1P D 9,2 VM DI

Marzocchi 1P D 11,5 VM DI

Marzocchi K1P R X G

Marzocchi K1P R 1,6 X G

Marzocchi K1P R 2 X G

Marzocchi K1P R 2,5 X G

Marzocchi K1P R 3,3 X G

Marzocchi K1P R 4,2 X G

Marzocchi K1P R 5 X G

Marzocchi K1P R 5,8 X G

Marzocchi K1P R 6,7 X G

Marzocchi K1P R 7,5 X G

Marzocchi K1P R 9,2 X G

Marzocchi K1P R 11,5 X G

Marzocchi 1P D 1,6 + 1P D 1,6

Marzocchi 1P D 2 + 1P D 1,6

Marzocchi 1P D 2 + 1P D 2

Marzocchi 1P D 2,5 + 1P D 1,6

Marzocchi 1P D 2,5 + 1P D 2

Marzocchi 1P D 2,5 + 1P D 2,5

Marzocchi 1P D 3,3 + 1P D 1,6

Marzocchi 1P D 3,3 + 1P D 2

Marzocchi 1P D 3,3 + 1P D 2,5

Marzocchi 1P D 3,3 + 1P D 3,3

Marzocchi 1P D 4,2 + 1P D 1,6

Marzocchi 1P D 4,2 + 1P D 2

Marzocchi 1P D 4,2 + 1P D 2,5

Marzocchi 1P D 4,2 + 1P D 3,3

Marzocchi 1P D 4,2 + 1P D 4,2

Marzocchi 1P D 5 + 1P D 1,6

Marzocchi 1P D 5 + 1P D 2

Marzocchi 1P D 5 + 1P D 2,5

Marzocchi 1P D 5 + 1P D 3,3

Marzocchi 1P D 5 + 1P D 4,2

Marzocchi 1P D 5 + 1P D 5

Marzocchi 1P D 5,8 + 1P D 1,6

Marzocchi 1P D 5,8 + 1P D 2

Marzocchi 1P D 5,8 + 1P D 2,5

Marzocchi 1P D 5,8 + 1P D 3,3

Marzocchi 1P D 5,8 + 1P D 4,2

Marzocchi 1P D 5,8 + 1P D 5

Marzocchi 1P D 5,8 + 1P D 5,8

Marzocchi 1P D 6,7 + 1P D 1,6

Marzocchi 1P D 6,7 + 1P D 2

Công ty TNHH Châu Thiên Chí 

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp , TP HCM

Mr Thắng : 0901 327 774

Tin liên quan cùng chuyên mục Công nghiệp, xây dựng