Đất nền bình phước- đã có sổ sẳn.

Ngày đăng: 6/15/2022 2:19:58 PM - Đất bán, cho thuê - Bình Phước - 100
Chi tiết [Mã tin: 3904422] - Cập nhật: 28 phút trước
✨ 𝐏𝐇𝐔́𝐂 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐆𝐎𝐋𝐃𝐄𝐍 - Đ𝐀̆̉𝐍𝐆 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐓𝐔̛̀ 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐑𝐈́ 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐓𝐀̣𝐈 𝐂𝐇𝐎̛𝐍 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇, 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐂 ✨
𝐿𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 ℎ𝑢́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝐾ℎ𝑢 đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ - 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝐶ℎ𝑜̛𝑛 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ, 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 - 𝑃ℎ𝑢́𝑐 𝐻𝑢̛𝑛𝑔 𝐺𝑜𝑙𝑑𝑒𝑛, 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦̃ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑦́ 𝑔𝑖𝑎́ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̛ 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.
🔵 𝐓𝐨̣𝐚 𝐥𝐚̣𝐜 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̣̂ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 - 𝐭𝐫𝐮̣𝐜 đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐨̣̂ 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐂𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡; 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐤𝐞̂̀ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐨̣̂ 𝟏𝟑, 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐨̣̂ 𝟏𝟒 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚𝐨 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧.
🔵 𝐓𝐮̛̀ 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧, 𝐜𝐮̛ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐚̂̀𝐲 𝟓 𝐩𝐡𝐮́𝐭 đ𝐞̂̉ đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐮 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐥𝐨̛́𝐧: 𝐊𝐂𝐍 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 - 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐊𝐂𝐍 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐈𝐈𝐈, 𝐊𝐂𝐍 𝐒𝐢𝐤𝐢𝐜𝐨 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧, 𝐊𝐂𝐍 𝐁𝐞𝐜𝐚𝐦𝐞𝐱 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜...
🔵 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, 𝐔̉𝐲 𝐛𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧 𝐂𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, 𝐁𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐨́𝐚 𝐗𝐚𝐧𝐡, 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩,... 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦, 𝐲 𝐭𝐞̂́, 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟓 - 𝟏𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧.
🔵 𝐋𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐤𝐞̂̀ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐭𝐚̂𝐲 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐋𝐨̣̂ 𝟏𝟑, 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐂𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐇𝐨𝐚 𝐋𝐮̛ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠, 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 đ𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐜 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧.
🔵 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐭 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐚̣ 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐨̂́𝐜 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 - 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐌𝐨̣̂𝐭 - 𝐂𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐨̂́𝐜 𝐆𝐢𝐚 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚 Đ𝐚̆́𝐤 𝐍𝐨̂𝐧𝐠 - 𝐂𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐧𝐠𝐨̃ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐚̣𝐨 đ𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢.
𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑜̛̉ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑎𝑛 𝑐𝑢̛, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̣ 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́𝑐 𝐻𝑢̛𝑛𝑔 𝐺𝑜𝑙𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑢̛́𝑡 𝑝ℎ𝑎́ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛.
--------------------------------------
𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 - 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢
Diện tích từ 80 đến 120m2.
Gía từ 1ty2 đến 1ty5.
Gía booking chỉ có 30tr/nên.
Liên hệ : 𝟬𝟵𝟲𝟭𝟲𝟬𝟬𝟴𝟵𝟱
 
 
 
Tin liên quan cùng chuyên mục Đất bán, cho thuê