Dayun 6x4 400hp tiên phong sử dụng xe tiêu chuẩn nội địa

Ngày đăng: 10/7/2022 2:34:15 PM - Tổng hợp - TP HCM - 33
Chi tiết [Mã tin: 4166877] - Cập nhật: 31 phút trước

DAYUN 6x4 400HP Tiên phong sử dụng xe tiêu chuẩn nội địa TQ, chất lượng cao

- Độ𝚗𝚐 𝚌ơ 𝚆𝚎𝚒𝚌𝚑𝚊𝚒 𝚜ố 𝟷 𝚃𝚀, 𝚍𝚞𝚗𝚐 𝚝í𝚌𝚑 𝚡𝚒 𝚕𝚊𝚗𝚑 𝚕ê𝚗 đế𝚗 𝟷𝟷,𝟼𝟶𝟶𝚌𝚌 

- 𝙼ô-𝚖𝚎𝚗 𝚡𝚘ắ𝚗 𝚌ự𝚌 đạ𝚒 𝟷𝟿𝟸𝟶𝙽𝚖/𝟷𝟶𝟶𝟶-𝟷𝟺𝟶𝟶𝚛/𝚖𝚒𝚗 

- 𝙲ô𝚗𝚐 𝚜𝚞ấ𝚝 𝚌ự𝚌 đạ𝚒 𝟸𝟿𝟺𝚔𝚆/𝟷𝟿𝟶𝟶𝚛/𝚖𝚒𝚗 

- 𝙻ượ𝚗𝚐 𝚝𝚒ê𝚞 𝚝𝚑ụ 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚕𝚒ệ𝚞 𝟸𝟾-𝟹𝟸𝙻 

- Độ 𝚋ề𝚗 độ𝚗𝚐 𝚌ơ 𝟷.𝟼 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 𝚔𝚖

- 𝙷ộ𝚙 𝚜ố 𝙵𝙰𝚂𝚃 𝟷𝟼 𝚜ố 𝚝𝚒ế𝚗, 𝟸 𝚜ố 𝚕ù𝚒, Đ𝚊 𝚝ố𝚌 𝚙𝚑ù 𝚑ợ𝚙 𝚖ọ𝚒 đị𝚊 𝚑ì𝚗𝚑, 𝚜𝚒ê𝚞 𝚋ề𝚗 

- Cầ𝚞 𝚕á𝚙 𝟺.𝟺𝟺

- 𝙽ộ𝚒 𝚝𝚑ấ𝚝 𝙵𝚞𝚕𝚕 𝚘𝚙𝚝𝚒𝚘𝚗, 𝟸 𝚐𝚒ườ𝚗𝚐 𝚛ô𝚗𝚐 𝟷,𝟷𝚖; 𝚐𝚑ế 𝚑ơ𝚒, 𝚟𝚘𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚝𝚑𝚊𝚘,.... 

- 𝙲𝚊𝚋𝚒𝚗 𝚑𝚒ệ𝚗 đạ𝚒, 𝚊𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚊𝚢

- 𝙷ỗ 𝚝𝚛ợ 𝚗𝚐â𝚗 𝚑à𝚗𝚐, 𝚝𝚑ủ 𝚝ụ𝚌 𝚐𝚒ả𝚒 𝚗𝚐â𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑. 

Liên hệ: 𝟎𝟖𝟔𝟗.𝟑𝟓𝟗.𝟖𝟖𝟖 - 𝟎𝟑𝟔𝟓.𝟏𝟎𝟓.𝟏𝟎𝟒 

Địa chỉ : Xem xe tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, HCM


Tin liên quan cùng chuyên mục Tổng hợp