Tự kinh doanh có cần học về báo cáo tài chính hay không?

Ngày đăng: 11/2/2022 9:46:19 AM - Việc làm, Tuyển dụng - TP HCM - 65
Chi tiết [Mã tin: 4230430] - Cập nhật: 56 phút trước

Báo cáo tài chính hợp nhất là một loại báo cáo cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông của công ty mẹ. Báo cáo này sẽ cho thấy được bức tranh tổng thể về cả quá trình và hoạt động cho cả tập đoàn. Vậy nên những thông tin khi lập báo cáo phải thật chính xác và trung thực. Trong bài viết dưới đây, Trung Tâm GEC sẽ giới thiệu cho anh/chị kế toán hiểu rõ báo BCTC hợp nhất là gì.


[​IMG]

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất là hệ thống bảng biểu, những mô tả thông tin về tình hình tài chính kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và công nợ phải trả và tình kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.


Báo cáo tài chính hợp nhất được lập dựa trên cơ sở hợp nhất của các báo cáo riêng lẻ của công ty con và công ty mẹ theo quy định sau:

+ Tập đoàn bao gồm công ty mẹ và công ty con. Trong đó công ty mẹ là công ty có một hoặc nhiều công ty con.

+ Công ty con chịu sự kiểm soát và quản lý của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ)


Mục đích của lập báo cáo tài chính hợp nhất

Mục đích của việc lập báo cáo tài chính hợp nhất là trình bày tổng quát toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm kết thúc một năm tài chính. Báo cáo này phản ánh kết quả của các hoạt động kinh doanh và dòng tiền lưu chuyển trong năm của tập đoàn, doanh nghiệp.


Ngoài ra, BCTC này còn cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho việc đánh giá tình hình kinh doanh, khae năng tạo tiền của tập đoàn trong năm vừa qua. Đồng thời dự đoán tình hình tài chính trong tương lai.


Đây còn là báo cáo giúp đưa ra các quyết định về quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với đó là kế hoạch kinh doanh, đầu tư trong tương lai.


Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

Bước 1: Thu thập thông tin, báo cáo tài chính riêng sau đó tổng hợp điểu chỉnh và cộng hợp các chỉ tiêu tương ứng


Bước 2: Thực hiện các bút toán điều chỉnh hợp nhất:

+ Điều chỉnh chênh lệch giữa FV & GTGS ở trong tài sản thuần của công ty con.

+ Loại trừ các giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con và ghi nhận lợi thế thương mại, NCI tại thời điểm hợp nhất.

+ Phân bổ các lợi thế thương mại (nếu có)

+ Loại trừ toàn bộ các giao dịch trong tập đoàn

+ Xác định lợi ích của cổ đông kiểm soát (NCI) tại thời điểm cuối kỳ


Lưu ý: Ngoài các điều chỉnh trên thì còn các bút toán cần ghi nhận sự điều chỉnh đã thực hiện để lập BCTC kỳ trước. Mục đích đảm bảo tính tích luỹ của các chi tiêu trên ĐCĐKT hợp nhất. Với những bút toán ở kỳ trước đã điều chỉnh vào phần doanh thu & chi phí thì sang kỳ này điều chỉnh qua LNSTCPP để phản ánh ảnh hưởng cuối cùng của kế toán.


Bước 3: Lập bảng bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và bảng tổng hợp về các chi tiêu hợp nhất.


Bước 4: Lập cáo cáo tài chính hợp nhất

[​IMG]

Báo cáo tài chính riêng lẻ là gì?

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất phản ánh tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm bao gồm: chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng…


Kỳ lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 202/2014/TT-BTC, Kỳ lập Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:


Báo cáo tài chính hợp nhất gồm Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (báo cáo quý, gồm cả quý IV và báo cáo bán niên). Báo cáo tài chính hợp nhất năm được lập dưới dạng đầy đủ, Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược.


- Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ gồm:

+ Bảng cân đối kế toán hợp nhất;

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.


Nơi nhận báo cáo tài chính hợp nhất

Tại Điều 7 Thông tư 202/2014/TT-BTC quy định về nơi nhận Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:


Báo cáo tài chính hợp nhất năm và giữa niên độ (quý) phải nộp cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

Tin liên quan cùng chuyên mục Việc làm, Tuyển dụng